ماینر ارزهای مجازی

Antminer S7 = چهار میلیون تومان

Antminer T9+ = هفت میلیون و پانصد هزار تومان

 Antminer S9i (14TH/s batch) = ده میلیون و هشتصد هزار تومان

Antminer S9j (14.5TH/s.)= یازده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان

Antminer S9 (14TH/s batch) = یازده میلیون و پانصدهزار تومان

 Antminer S9 Hydro  (18TH/s.) = دوازده میلیون تومان

DragonMint T1   (16TH/s.) = نوزده میلیون و پانصد هزار تومان

Antminer R4 = نوزده میلیون و پانصد هزار تومان

Pangolin Whatsminer M10 (33TH/s)= سی میلیون تومان

GMO Miner B3  (24TH/s) = سی و یک میلیون و پانصد هزار تومان

Innosilicon T2 Turbo  (24TH/s)  = سی و سه میلیون تومان

Model Zeon 180K = سیصد و پانزده میلیون تومان

Model SPx36 = دویست و چهل میلیون تومان

Model Whatsminer D1 = هفتاد و دو میلیون تومان

Model A9 ZMaster = شصت و یک میلیون و پانصد هزار تومان

Model 8 Nano Pro = صد و هشتاد وهفت میلیون و پانصدهزار تومان

Model A10 ETHMaster (485Mh) = نود میلیون تومان

Model A10 ETHMaster (432Mh) = هشتاد و پنج میلیون و پانصد هزار تومان

Model A10 ETHMaster (365Mh) = هفتاد و شش میلیون و پانصد هزار تومان

Model STU-U1= بیست و هشت میلیون و پانصد هزارتومان

 Model A8+ CryptoMaster = بیست و هشت میلیون و پانصد هزارتومان

Model Zig Z1 = هشتاد و هشت میلیون و پانصد هزار تومان  

Model Zig Z1+ = هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار تومان

BITTECH One = هجده میلیون تومان

BITTECH One Mini = ده میلیون تومان

BITTECH L-One = شانزده میلیون و پانصد هزار تومان

BITTECH One S = بیست و هشت میلیون و پانصد هزار تومان

A5 Dashmaster - سی و شش میلیون تومان


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.